Lidmaatschapsinformatie

Contributie 2021
Onze club kent een aantal categorieën leden:
Senioren                Leden geboren voor 01-01-2003.
Junior A (t/m 17)   Leden geboren na 01-01-2003.
Junior B (t/m 11)   Leden geboren na 01-01-2009.
Jeugd (t/m 7)         Leden geboren na 01-01-2013.

Senioren              € 182,- (exclusief de vrijwilligersbijdrage)
Junior A               € 118,-
Junior B               € 85,-
Jeugd                    € 25,-

Gezinskorting:

Vierde gezinslid € 25,-

Vijfde gezinslid € 35,-

Nieuw sinds 2019 Daisy Business lidmaatschap: Persoonlijke contributie €20,- en contributie Daisy Business €365,-

Vrijwilligersbijdrage
Onderdeel van de contributie  is een vrijwilligersbijdrage van € 50,-. De vrijwilligers bijdrage kan worden terugverdiend door het verrichten van vrijwilligerswerk en bardienst voor Daisy. 
Dit bedrag wordt volgend clubjaar in mindering gebracht op de dan wederom te betalen vrijwilligersbijdrage indien in het lopende jaar minimaal 8 uur vrijwilligerswerk en 3 bardiensten zijn verricht. Is er geen vrijwilligerswerk en/of bardienst verricht , dan wordt opnieuw € 50,- geïncasseerd. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt deze € 50,- mits jaarlijks aan de vrijwilligerswerk verplichting is voldaan, terugbetaald. 

Contributie KNLTB
In het contributiebedrag is de afdracht voor het lidmaatschap van de KNLTB inbegrepen.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van één kalenderjaar, met een stilzwijgende verlenging met telkens één jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (dus uiterlijk per 1 december), schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie, ledenadministratie@altvdaisy.nl.

Betaling nota
De per gezin verschuldigde contributie kan worden betaald door:

1. een éénmalige machtiging, zit bij het aanmeldingsformulier.

2. door een bankoverschrijving op de bankrekening van de vereniging.  

De betaling dient vóór 1 april van het lopende verenigingsjaar te zijn voldaan. Bij te late betaling is de vereniging gerechtigd extra kosten in rekening te brengen met een minimumbedrag van € 15,-.

Beëindiging lidmaatschap                                          

Het lidmaatschap eindigt door:
Overlijden van of opzegging door het lid.
Het lidmaatschap kan ook eindigen door opzegging namens de vereniging als een lid, niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeeld.

De leden- en toernooipas (KNLTB-pas)

Leden, die hun contributie hebben voldaan, ontvangen een leden- en toernooipas. Een pas wordt eenmaal verstrekt na inlevering van een pasfoto. 
De leden- en toernooipas is nodig bij:

1. afschrijving van een baan
2. deelname aan competitie

3. deelname aan toernooien
4. bij diverse aanbiedingen zie MIJN KNLTB


Vermissing ledenpas
Bij vermissing kan tegen betaling van € 5,00 een duplicaat worden aangevraagd bij de ledenadministratie.

Week- en maandkaarten                       

Voor niet-leden zijn gedurende het seizoen week- en maandkaarten beschikbaar. Deze kaarten zijn respectievelijk 7 en 30 dagen geldig, zijn strikt persoonlijk en kunnen op elke willekeurige dag ingaan. De weekkaarten kosten € 20,-, de maandkaarten € 50,- en zijn tegen contante betaling verkrijgbaar bij de ledenadministratie. De kaarthouders dienen zich aan het geldende afschrijf-, baan- en spelreglement te houden.